Avís legal

A fi de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació social: MAYPE, TAXIS I MICROBUSOS, S.L.

Domicili social: Carrer Lluís Companys, 4, 17200, Palafrugell, Girona

NIF: B17834839

Telèfon: 972963322

Correu electrònic: Info@maype.com

Lloc web: www.maypebus.com

Dades registrals: Registre mercantil de Girona full núm. GI-37368/ foli 174 / tom 2232 del Llibre de societats.

1.- OBJECTE

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. (d’ara endavant el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web www.maypebus.com a través del qual volem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web de les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts que es posen a disposició.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com en qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Com a usuari, cal llegir atentament aquest avís legal sempre que s’entri al web, ja que pot tenir modificacions, perquè el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que hi pugui aparèixer sense tenir l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions; n’hi ha prou amb publicar-les al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS PER UTILITZAR EL WEB I ACCEDIR-HI

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

2.2. Registre de l’usuari

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels usuaris. Tanmateix, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a l’emplenament previ del registre d’usuari corresponent. Aquest registre s’efectua en la forma indicada de manera expressa a la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser verídica. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per subscriure els serveis. L’usuari és el responsable de mantenir tota la informació facilitada a MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. actualitzada permanentment de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per utilitzar els serveis, els menors d’edat sempre han d’obtenir prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació dels continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon als pares. És per això que, si accedeixen a continguts no apropiats a Internet, s’han d’establir mecanismes als seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei i amb aquest avís, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’absté d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) contradigui, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en tractats internacionals i en altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones;

(i) perjudiqui de qualsevol forma la credibilitat del prestador o de tercers, i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

S’eximeix el prestador de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible accedir a la pàgina web.

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir per la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i a les condicions d’ús, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin derivar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

4.- GALETES

El lloc web del prestador pot utilitzar GALETES (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament correcte i la visualització del lloc web. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas les galetes es poden utilitzar per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, llegiu la nostra política de galetes.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que se us redirigeixi a continguts de webs terceres. Com que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que retirarà qualsevol contingut que contravingui la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i que retirarà de manera immediata l’encaminament a aquests llocs web i que posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tanmateix i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de l’LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i ha de col·laborar de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut susceptible d’aquesta classificació, cal que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està totalment compromès a complir la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat que estableixen el Reglament europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, llegiu la nostra política de privacitat.

7.- XARXES SOCIALS

Us informem que MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin (fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials o establint-hi qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes xarxes) es regeix per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, les polítiques de privacitat i les normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. tracta les vostres dades a fi d’informar-vos de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es fa responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, que faltin el respecte a la xarxa, que molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol contingut que MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. consideri no apropiat.

– En general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els textos, les fotografies i/o els gràfics són propietat del prestador o, en cas que sigui necessari, en disposa la llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual s’hagin destinat, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui tenir lloc en aquest sentit. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia dels seus propietaris.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, cosa que no implica que al lloc web es mencionin o apareguin aquests drets o alguna de les responsabilitats del prestador, ni tampoc cap mena de suport, patrocini o recomanació.

Per dur a terme qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic indicat més amunt.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per resoldre les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o les activitats que s’hi desenvolupen, és d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i la competència per resoldre tots els conflictes relacionats o derivats del seu us correspon als jutjats i tribunals de Girona.