Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. (també el prestador)

NIF: B17834839

Adreça postal: Carrer Lluís Companys, 4, 17200, Palafrugell, Girona.

Correu electrònic: lopd@maypebus.com

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i les altres normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

– Dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi donat el seu consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica amb la subscripció de la NEWSLETTER.

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.

– Prestar els serveis i els productes contractats o subscrits per l’usuari.

– Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com per una altra via, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

– Notificar-li els canvis, els desenvolupaments importants de la política de privacitat, de l’avís legal o de la política de galetes.

– Dur a terme anàlisis de perfils i d’usabilitat.

– Les dades dels clients i dels proveïdors es tracten, d’acord amb la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables necessàries en virtut de la legislació vigent.

En qualsevol moment podeu revocar el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a lopd@maypebus.com.

D’acord amb la LSSICE, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. no duu a terme pràctiques de SPAM; per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que l’usuari no hagi sol·licitat o autoritzat prèviament. En conseqüència, a totes les comunicacions que rep el prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites, tret per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per tractar les dades és el vostre consentiment atorgat per dur a terme les finalitats descrites anteriorment, que se sol·licita en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les vostres dades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar aquesta política de protecció de dades no suposa la impossibilitat de rebre la informació dels productes i serveis del prestador o de subscriure-s’hi o registrar-s’hi.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per desenvolupar les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals necessàries en virtut de la legislació vigent és l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. no cedeix ni comunica cap dada tret que hi hagi una necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o l’obtenció prèvia del consentiment de l’usuari.

Tampoc no es fan transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si hi ha indicis que l’usuari ha comès algun delicte. La informació facilitada és només la informació de què disposa en aquest moment el prestador.

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. no cedeix les dades recollides a tercers tret que hi hagi una necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o l’obtenció prèvia del consentiment de l’usuari.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació s’allotja als servidors de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. El tractament de les dades de l’entitat esmentada està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i l’empresa esmentada. En cap cas aquest encarregat del tractament no pot subcontractar serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa queda incorporada als sistemes d’informació de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari dona el seu consentiment exprés perquè MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. dugui a terme les activitats i accions següents, tret que l’usuari indiqui el contrari:

• Enviar comunicacions comercials i promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i qualsevol altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

• En cas que l’usuari hagi donat el seu consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica amb la subscripció a la NEWSLETTER, l’enviament de les comunicacions esmentades per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i qualsevol altra informació sobre els serveis i productes de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. iguals o similars als que l’usuari va contractar inicialment o hi va mostrar interès.

• Conservar les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L., presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a lopd@sagales.com, indicant a l’assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DRETS”, i adjuntant-hi una fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que són inexactes o incompletes.

• Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que són inadequades o excessives.

• Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es tractin o es cessin les seves dades de caràcter personal.

• Limitació del tractament: comporta marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.

• Portabilitat de les dades: facilitar les dades objecte de tractament a l’interessat perquè pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o que tingui un efecte significatiu.

Com a usuaris, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de retirar-ne el consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considereu que es poden haver vulnerat els vostres drets amb relació a la protecció de les vostres dades (www.agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades s’han de conservar mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciu el vostre dret de cancel·lació, oposició o limitació del tractament. Tanmateix, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys en cas que les requereixin els jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No sereu objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOLLIM:

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

– Les que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.

– Les incloses als diferents formularis previstos a la pàgina web.

– Les dades recollides a través de les galetes per millorar l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de galetes.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposa la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta que es tracti. Manifesteu que la informació i les dades que ens faciliteu són exactes, actuals i verídiques. Us preguem que, en cas de modificació, ho comuniqueu immediatament a fi que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracteu el servei/compra del producte mitjançant la nostra pàgina web www.sagales.com, us sol·licitarem que ens proporcioneu la vostra informació, inclosos el vostre nom, les dades de contacte i la informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta política de privacitat, us informem que les fotografies penjades al web són propietat d’ESTYOFI , S.L., incloent-hi les dels menors en les quals, per obtenir-les, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres de què formen part els menors. Tanmateix, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets i sempre amb el requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; en aquest cas, la imatge s’ha de mostrar pixelada.

XARXES SOCIALS

Us informem que MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (o que realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. es regeix per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. tracta les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, d’informar-vos d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que permetin les normatives de les xarxes socials.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que duguin a terme activitats suposadament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, que faltin a la cortesia a la xarxa, que molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol contingut que MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. consideri inapropiat.

– En general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social els continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials s’incorporen a un arxiu propietat de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. per poder-vos enviar informació del vostre interès.

Podeu accedir a més informació i consultar les empreses que formen part de MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L a l’enllaç següent: www.empresa.com/politicadeprivacidad.

En tot cas, si remeteu informació personal a través de la xarxa social, MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. queda exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables en aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliteu es tracten de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT DEL CV

En el supòsit que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, l’informem que les dades aportades es tractaran per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, i s’analitzarà el perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el currículum, de manera que no s’accepten els currículums remesos per un altre mitjà diferent. En cas que es produeixi alguna modificació en les dades, us demanem que ens ho comuniqueu per escrit com més aviat millor per tal de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conserven durant un termini màxim d’un any i, transcorregut aquest termini, les dades se suprimeixen i es garanteix un respecte total a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, si transcorregut el termini esmentat voleu continuar participant en els processos de selecció del responsable, us demanem que ens remeteu novament el currículum.

Les dades es poden tractar i comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del currículum i per a les mateixes finalitats informades anteriorment.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el supòsit que l’usuari se subscrigui al blog, us informem que les dades aportades es tracten per gestionar la vostra subscripció al blog informatiu amb un avís d’actualització i que es conserven mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimeixen amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total. No es comuniquen les dades a tercers, excepte per obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL TESTIMONI

En el supòsit que vulgueu publicar la vostra opinió al web, us informem que les dades aportades sempre es tracten per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per publicar-les a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conserven mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimeixen amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total. Els testimonis es publiquen a la nostra pàgina web. L’única dada personal del testimoni que es publica és el nom.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre MAYPE, TAXIS Y MICROBUSOS, S.L. I els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, i per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són competents els jutjats i tribunals de Barcelona.